การแบ่งระยะความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากที่จะเกิดในผู้ชาย

มะเร็งต่อมลูกหมาก

การรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก แบ่งตามความเสี่ยง เมื่อได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคแล้ว แพทย์จะประเมินผู้ป่วยตามความเสี่ยงของโรค โดยแบ่ง ออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งแต่ละระยะของโรค จะใช้วิธีการรักษาที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่

 

การแบ่งระยะของความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมาก

 กลุ่มความเสี่ยงต่ำมาก
 กลุ่มความเสี่ยงต่ำ
 กลุ่มความเสี่ยงปานกลาง
 กลุ่มความเสี่ยงสูงและสูงมาก
 ระยะแพร่กระจายของโรค

 

กลุ่มความเสี่ยงต่ำมาก/ต่ำ

กลุ่มนี้เซลล์มะเร็งยังอยู่ในต่อมลูกหมาก มีการแพร่กระจายช้ามาก แพทย์จะทำการรักษาด้วยการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และการผ่าตัด โดยอาจใช้รังสีรักษาควบคู่กันไป

 

กลุ่มความเสี่ยงปานกลาง

กลุ่มนี้เซลล์มะเร็งเริ่มกระจายไปยังอวัยวะข้างเคียงแพทย์จะใช้วิธีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยบางราย ซึ่งจะใช้การผ่าตัดและรังสีรักษาควบคู่กับฮอร์โมนบำบัดระยะสั้น

 

กลุ่มความเสี่ยงสูง-สูงมาก

แพทย์จะใช้วิธีรังสีรักษา ร่วมกับฮอร์โมนบำบัดระยะยาวและให้ยายับยั้งการสร้างฮอร์โมนชนิดใหม่ แบบรับประทานหรือการให้เคมีบำบัดในผู้ป่วยบางราย

 

กลุ่มระยะแพร่กระจายของโรค

แพทย์จะพิจารณารักษาด้วยฮอร์โมนบำบัด ยาฉีดฮอร์โมน หรือการผ่าตัดอัณฑะการให้เคมีบำบัด และการรักษาแบบประคับประคองอาการของผู้ป่วย

 

ทั้งนี้การรักษาแต่ละประเภทอาจปรับเปลี่ยนไปตามกลุ่มความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมาก และสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย ที่สำคัญคือต้องรู้จักรับมืออยู่เสมอทั้งการตรวจสุขภาพเป็นประจำ การปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เหล่านี้เป็นวิธีป้องกัน “โรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ดีที่สุด”และช่วยให้การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากได้ผลจนกลับมามีชีวิตปกติได้อย่างยืนยาว และมีความสุข

 

 

อ่านเรื่องของ มะเร็งต่อมลูกหมาก ทั้งหมด :